top of page
Yoga on Beach
IYN logo1 (1).jpg

IYN 200 Breath Yoga
Teacher Training

Open Your Dharma

Are you looking for a yoga education? This may be what you are searching for.  Pust Yoga means Breath yoga. Breath means wind or new air but the word is also linked to a new spirit in Hebrew. A new start. ​PUST Yoga means Breath Yoga. IYN 200 Breath yoga educates you within the breath system,but the most important thing is that you get an understanding and opportunity to open your the inner road. The path that you were born with, but which unfortunately by society, politics, education is taken away from us. Unfortunately, we are all deprived of the opportunity to go the inner road. You will experience and learn that healthy growing happens through listening to oneself.  Breath yoga will help you find strength in yourself by helping you become your authentic self. Contact me at contact@pustyoga.com or on my contact page.

Retreats 2023 will be on these dates

 Blissful awakening-   Brevik, kjøyakollveien 

A beautifull place buy the sea , 20 min from OSLO in Nesodden

19,20,21, mai

Price  2950  with full program, bed and making food together

Price  1800 With full program, no bed

 

Sommer blizz . Brevik, kjøyakollveien 

9,10,11,12,13 August 

pris 3950 with full program, bed and making food together

Pris 2200 With full program, no bed

 

Breath retreat  – PUST yoga, OSLO, herregårdsveien 12,a

13 mai .   Letting Go- Breath release  pris 1 dag kr 800

17 Juni.    Only love-  Breath release  pris 800

Program:

Breath release 10-11,

humming and silence 11-1130.

Satsang 1130 -1300

 

Get in Touch
10299000_10152026172751431_3757181056712693863_n (1) (1).jpg

About the  Teacher Training

You are not a copy of everyone else, but unfortunately we often only become copies. But we all have our way. called dharma. Like your way, or your dharma. Often, Dharma opens by going this education. I myself opened my understanding about my road/dharma through teacher Vasant Swaha. This is something that over time I have meant a lot to me. If you are stuck in life, or need some wind under the wings, this is the education for you. Breath yoga combines eastern wisdom with Western understanding of the nervous system and body.

Breathing yoga education has got many to start their own yoga classes and their own yoga forms. Breath yoga classes are found around Norway. Some have their own practice others follow the practice and participate active in our community, others choose to be completely free .. We are therefore members of Iyn - Independent Yoga Network- not the American Yoga Alliance that is very controlled. alexander is not here to create a cult , He is here to make you become more free,Mukthi as w call it i Yoga. So i want every soul to be FREE 

​​

The lead teacher is Alexander Teerth, he is formerly Sanyasin of Vasant Swaha. He has had teachers as G. devereux, D. Swenson, He has been doing yoga, meditation since 1993. Teerth means bridge or quiet water and is his soul name. So the intension in  is to help pepole to come in contact with there Dharma..So he try to help the students to ffind their inner way/ dharma. Living from the heart, living in love of the divine.

I hope to help people transcend from the little mind, from the ego and into the great mind- back to their natural mind, and through this, heart, wisdom, strength and against empire.

 

Strength to go your one way grows with the heart opening up and you find peace to trust yourself as well as, follow your inner road. The education goes over 8 weekends and i 200 hour 

Two of the weekend is set aside for weekend collection where one spends the night

​​

The price is NOK 29 900

This includes accommodation on Breath  yoga in Oslo or in a cabin by the sea in the summer time in double rooms or tent  in two weekends either on bed or floor. Bed linen must be taken.


The basic education contains the following: We use all the 8 arms or limbs characteristic of yoga.

 

The focus will be on Asasna, Pranayama, Niyama, Yama, Sukha, concentration in the exercises and Samadhi.

Breath yoga also focuses on zen learning and meditation and is freer an education via yogaaliance. We are a member of the Free Yoga Sosciety (Iyn) and believe that freedom is the essence of yoga. Experiencing becoming more free, growing through being free to trust oneself, their own opinions and own understanding ..

1) Body scanning and breathing scanning, breathing circle. You will learn about the autonomic nervous system, anatomy and nervous system structure.

2) equilibrium medodics, energy understanding, wisdom understanding and understanding of the importance of freedom to grow. How does the breath affect this process. Here you will learn different release exercises.

3) Deep introduction to energy understanding and what happens in the body and nervous system when you do breathe yoga. You will be trained in how HRV Heart Rate Variable is affected via breath as well as a deep understanding around the breath. as well as deep introduction to yogafiliosophy

4) Asana and other exercises to strengthen the neurological bridge between the heart and the brain. This is often broken when one has been stressed, had anxiety or felt unhappy. If we push ourselves, push ourselves to just make it society, poitics, friends, family expect us, we feel less on gratitude. Heart loses its openness and we stop living from the heart and become more of our head. This is scientifically documented.

 

5) Deep conversations about life and finding a way forward. Finding his dharma and daring to move in that direction. Dare to be humble for the pain and what it tells is important in this work. Having a teacher in this context is also important as the ego quickly turns in

6) Asana and meditation meditation. The main focus - lying down, sitting some standing asana in the basic education as well as the sun greeting. The focus in breathing yoga is to sync your breath with asana, so it will be a good flow in asana practice. So the flow and dynamics are as important as "right execution". The purpose is to experience deeper calm, that the heart opens, that you learn to listen to your body and heart.

7) Sharing and conversations with fellow students and learn about their own development in relation to finding inner calm, and strength to follow their heart

For registration send email  to Contact@pustyoga.com

alexander9 (1).jpg

"Let the beauty of what you love be what you do"

Medlem av IYN - Independent yoga network. Dette er foreningen for yogis som kjemper for at yogaen skal få være fri, ikke styres slik som i den amerikanske yogaalliance.

PUST utdanner deg innen PUST systemet men det viktigste er at du får en forståelse og mulighet til åpne opp den indre veien. Den veien som du er født med , men som dessverre av samfunn, politikk, utdannelse blir tatt vekk fra oss. Vi blir alle dessverre fratatt muligheten til å gå den indre veien. den som handler om å vokse gjennom å lytte til seg selv of finne styrke i seg selv ved å være den originalen du er. Du er ikke n kopi av alle andre, men dessverre så blir vi ofte bare kopier.. Men vi har alle vår vei. som kalles Dharma. Som din vei, eller ditt dharma. Ofte åpner Dharma seg ved å gå denne utdannelsen. Jeg selv fikk åpnet min forståelse om min vei/dharma gjennom lærer Vasant Swaha. Dette er noe som jeg over tid har skjønt har betydd veldig mye for meg. ​Står du fast i livet, eller trenger litt vind under vingene så er dette utdannelsen for deg. PUST yoga kombinerer østlig visdom med Vestlig forståelse av nervesystemet og kroppen. 

PUST yoga utdannelsen har fått mange til å starte egne yogaklasser og egne  yogaformer. PUST yogaklasser finnes rundt i Norge. Noen har egen praksis andre følger PUST praksisen og deltar aktiv i vår felleskap, Andre velger å stå helt fri..   Vi er derfor medlemmer av IYN - Independent Yoga network- ikke den amerikanske  Yoga alliance som er veldig styrt. 

Hovedlærer er Alexander Teerth Skari, han er tidligere sanyasin av Vasant Swaha. Han har drevet med yoga, meditasjon siden 1993.  Teerth betyr bro eller stille vann.

Jeg håper å hjelpe mennesker å transcendere fra det lille sinnet, fra egoet og over i det store sinnet- tilbake til sitt naturlige sinn, og gjennom dette vil hjerte, visdom, styrke og mot vokse frem.

 

Styrke til å gå din vei vokser med at hjerte åpner seg og du finner ro til å stole på deg selv samt , følge din indre vei. utdanningen går over 8 helger. 

To av helgen er satt av til helgesamling hvor man overnatter

Prisen er  kr 29 900 

Dett er inkludert overnatting på PUST  eller på en hytte ved sjøen på sommerstid i dobbeltrom i  to helger enten på seng eller gulv. Sengetøy må taes med.


Grunnutdanningen inneholder følgende: Vi bruker alle de 8 armene eller limbs som er karakteristisk for yoga.

 

Det blir fokus på ASASNAER, PRANAYAMA, NIYAMA, YAMA, SUKHA, Konsentrasjons i øvelsene og SAMADHI. 

Pust yoga har i tillegg fokus på Zen lære og meditasjon og er friere en utdannelse via Yogaaliance. Vi er medlem av Free yoga sosciety (IYN)   og mener at friheten er essensen i yoga. Det å oppleve å bli mer fri, vokse gjennom å være fri til å stole på seg selv , sine egne meninger og egen forståelse.. 

1) Kroppscanning og PUST skanning, PUSTE sirkel. Du lærer om det autonome nervesystem, anatomi og nervesystemets oppbygging. 

2) Likevektsmedodikk, energiforståelse, visdomsforståelse og Forståelsen av viktigheten med frihet for å vokse. Hvordan påvirker pusten denne prosessen. Her lærer du ulike release øvelser. 

3) Dyp innføring i energiforståelse og hva som skjer i kropp og nervesystem når når du gjør PUST yoga. Du vil få opplæring i hvordan HRV Heart rate variable påvirkes via pusten samt en dyp forståelse rundt PUSTEN . samt dyp innføring i Yogafiliosofi

4) Asanaer og andre øvelser for å styrke den nevrologiske broen mellom hjerte og hjernen. Denne blir ofte brutt når man har vært stresset, hatt angst eller følt seg ulykkelig. Om vi presser oss selv, presser oss til å bare gjøre det samfunn, poitikk, venner, familie forventer oss så føler vi mindre på takknemlighet. Hjerte mister sin åpenhet og vi slutter å leve fra hjerte og blir styr mer av hodet. Dette er  vitenskapelig dokumentert.5) Dype samtaler om livet og det å finne en vei videre. Finne sitt Dharma og å våge å bevege seg i den retningen. Det å våge å være ydmyk for smerten og hva den forteller er viktig i dett arbeidet. Det å ha en lærer i denne sammenhengen er også viktig da egoet fort slår inn 

6) Asana og meditasjon meditasjon. Hovedfokus - Liggende, sittende noen stående asana i grunnutdanningen samt solhilsen . Fokus i pust yoga er å synkronisere pusten med asana, så det blir en godt flyt i asanapraksis. Så flyten og dynamikken er vel så viktig som "Rett utførelse". Hensikten er å oppleve dypere ro, at hjerte åpner seg, at du lærer å lytt til kroppen og hjerte. 

7) Sharing og  samtaler med medelever og lærer om sin egen utvikling i forhold til å finn indre ro, og styrke til å følge sitt hjerte 

 

 

Ønsker man oppfølging  under egen praksisperioden så koster dette 500.- per time med lærer.

Påmelding :sendes alexander.skari@icloud.com

Be in the Moment with PUST Yoga

Just Breathe

10013980_10152026172601431_3120483268934445618_n
10299007_10152026174986431_7831594790403758581_n
Untitled_edited
Untitled_edited
107512481_10156965566166431_3604618613545133137_n
facebook_untitled
My paiting- The golden Egg_-) A reflection to go from the Materiale to A new birth as A mo
Stand on one fot - to be able to You need love for both softness and hardness- maskulin an
facebook_untitled
PUST er nå også blitt Kroppskunst..
etakst_15A4C
facebook_untitled
Once I found myself becoming very angry while at Maharaji’s temple
facebook_untitled
facebook_untitled
facebook_untitled
Untitled
rkP0QyumR9SoLRVuqEdDtw
10314618_10152026169976431_822763920355043200_n
2961E67A-1B95-4CE9-A599-5EFCF4276BFC
118457543_10157085866146431_4797411874467622658_o
facebook_untitled_edited_edited
Child's Pose
Warrior Two
Woman Stretching
bottom of page